Budget

Fullmäktige ska före utgången av året godkänna en budget för kommunen för det följande kalenderåret med beaktande av kommunkoncernens ekonomiska ansvar och förpliktelser. Budgeten ska följas i kommunens verksamhet.

Kommunens verksamhet och ekonomi styrs med hjälp av en ekonomiplan som utarbetas för minst tre år framåt. Ekonomiplanens första år är budgetåret.

I budgeten och ekonomiplanen godkänns målen för kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi. Budgeten och ekonomiplanen ska göras upp så att kommunstrategin genomförs och förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas.  Budgeten ska innehålla de anslag och beräknade inkomster som uppgifterna och verksamhetsmålen förutsätter samt en redogörelse för hur finansieringsbehovet ska täckas.

Kort om innevarande års budget för Vårdö kommun:

Vårdö kommun omsätter årligen 3,7 miljoner euro i drift, utöver årliga investeringar. Alla kommuners kostnader finansieras med skatter och landskapsandelar samt verksamhetsintäkter (avgifter). Olika kommuner har olika finansiella förutsättningar, med varierande både kostnadstryck och skattekraft (genomsnittlig beskattningsbar inkomst) per invånare, beroende på kommunens storlek och geografi/läge respektive demografi och socioekonomi mm, och därför olika stort behov av skatteuttag och även av kompletterande landskapsandelar för att täcka kostnaderna för den service kommunen har lagstadgad skyldighet att tillhandahålla åt sina invånare.

Den största delen av kommunens utgifter består i personalkostnader (1,75 milj) följt av köptjänster (1,4 milj). De verksamheter som omsätter mest är socialväsendet (via KST), äldreomsorgen samt barnomsorg och utbildning, följt av sådant som kommunalteknik och byggnadsinspektion, avfallshantering, bibliotek och fritid, näringsliv, brand- och räddningsväsende, lantbrukskansli mm. Allmän förvaltning och administration (kommunkansli med personal, politikers arvoden mm) kostar årligen ca 0,25 miljoner (7 % av budgeten). Många av kommunens uppgifter sköts genom mellankommunala samarbeten i kommunalförbund eller som köptjänster från andra kommuner.

Vårdö kommun uppbär en nominell inkomstskattesats om 19,00 procent (snitt Åland 17,52 %), allmän fastighetsskatt om 0,10 procent (snitt Åland 0,45 %) och ingen skatt på permanentbostadsbyggnad. Summan av skatteintäkterna är ungefär densamma som de totala landskapsandelarna (vardera ca 1,5 milj).

För år 2022 budgeterar samtliga kommuner på hela Åland för negativa resultat. Vårdö budgeterar för ett underskott om 313.000 euro. Investeringar och verksamhet utöver vad lagen kräver hålls på ett minimum. Bland de större investeringarna 2022 finns inledande projektering av renoveringsåtgärder på äldreboendet Strömsgården samt enstaka väg- och vattenprojekt.

Ta gärna del av innevarande och tidigare års budget enligt bilagor länkade här intill.

Publicerad 31.10.2018
Uppdaterad 17.2.2022