Bokslut

Kommunens räkenskapsperiod är kalenderåret. Kommunstyrelsen ska upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden före utgången av mars månad året efter räkenskapsperioden och lämna det till revisorerna för granskning. Efter revision ska fullmäktige behandla bokslutet före utgången av juni månad. Bokslutet undertecknas av ledamöterna i kommunstyrelsen och kommundirektören.

I kommunens bokslut ingår balans- och resultaträkning, finansieringsanalys och noter till dem samt en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse.

Vårdö kommun har för år 2021 ett negativt årsresultat om 147.408 euro, men betydligt mindre så än budgeterat underskott om 381.261 euro. Årsbidraget hålls därmed positivt, 62.188 euro. Kostnaderna har i enlighet med budget ökat från år 2020 till år 2021 men mer så än budgeterat. Under året har även tilläggsanslag beviljats om totalt 57.100 euro.

Att resultatet blir mindre negativt än budgeterat beror på större skatteintäkter men även något högre landskapsandelar och dito verksamhetsintäkter än budgeterat. Skatteintäkterna är ändå något mindre än föregående år. Långt ifrån alla budgeterade investeringar har förverkligats. Kassamedlen minskade under året med 153.469 euro. Lån per invånare uppgick per 31.12.2021 till 1.869 euro (2020: 2.102 €).

Totalt överskrids verksamhetskostnaderna med ca 3 %, men då även verksamhetsintäkterna är högre än budgeterat stannar överskridningen av verksamhetsbidraget (netto) på knappt 2.5 %. 

Verksamhetsåret har förvaltningsmässigt långt präglats av vakanser på och översyn av ledande positioner. Även corona-situationen har i någon mån påverkat verksamheterna.

Se boksluthandlingarna enligt bilagor som klickbara länkar här intill.

 

Publicerad 31.10.2018
Uppdaterad 21.6.2022