Såhär sorterar du bäst ditt avfall

Restavfall

Med brännbart restavfall menas sådant som blir kvar när återanvändbart, återvinningsbart, komposterbart, farligt avfall, grovavfall och avfall för deponi har sorterats bort. Exempel: mjuk plast, trasiga skor och kläder, blöjor/bindor, dammsugarpåsar, musik- och videokassetter/-skivor, prydnads- och leksaker etc, samt i avsaknad av fungerande producentansvar, även sådant som papper, kartong-, plast- och andra förpackningar.

Restavfallet som samlas in från hushållen bör vara de facto brännbart, så att det effektivt går att energiutvinna. Till exempel keramik, porslin, gips, glas och metall (sånt som brinner dåligt) bör ej lämnas som brännbart, och elektronik och farligt avfall (färg, kemikalier, batterier mm) får inte alls föras som restavfall för förbränning.

Bioavfall, komposterbart

Organiskt avfall från hushållen; matrester, frukt, bröd, kaffesump inkl -filter, även hushållspapper, disktrasor mm; sådant som naturligt bryts ner till jord, sorteras ut från övrigt avfall. Bioavfallet kan komposteras i egen för ändamålet godkänd kompost eller föras till godkänd kompostanläggning. Förekomst av egen godkänd kompost ger hushållet reducerad kommunal miljöavgift.  

Återvinningsbart

Återvinningsbart papper (kontorspapper, tidningar mm), förpackningar (av plast, kartong, glas, metall etc) samt elektronik, batterier, lampor, däck och fordon, lyder under producentansvar och hänvisas därför i första hand till den återvinning producenterna enligt lag ska ordna och bekosta via återförsäljarnas insamling.

På Åland är det landskapsregeringens miljöbyrå som har skyldighet att tillse att producenterna uppfyller det lagstadgade ansvaret för ordnandet och bekostandet av återvinningen av sitt avfall.

I avsaknad av ett fungerande producentansvar hamnar kostnaderna i strid med lag på kommunernas invånare. Kommunen tar fortsättningsvis ändå emot en del av detta avfall skilt utsorterat för återvinning, enligt nedan.

Metall

Metall samlas in vid alla återvinningsstationer. Det har ett både ekonomiskt och miljömässigt högt återvinningsvärde. I metallinsamlingskärlen läggs sådant som t ex konservburkar, kaviartuber, aluminiumfolie, metallock, kapsyler, värmeljushållare samt mindre föremål av olika typer av metall, såsom (hand-) verktyg, stekpannor o dyl. Olika typer av metall går allt i samma insamling, oavsett typ av metall och ursprung (förpackning eller annat).

INTE större skrot eller skrymmande metallföremål, dylikt ska föras till Listersby återvinningscentral.

Tänk på: Töm förpackningar från sitt innehåll (matrester, färg, olja etc). Det räcker att bara skrapa eller snabbt skölja ur förpackningen med kallt vatten. Att rengöra den med varmvatten förtar miljönyttan.

Glas

Glas tas emot vid alla återvinningsstationer. Där kan läggas burkar och flaskor av färgat och ofärgat glas. Lägg dock INTE dricksglas, porslin, keramik, gips, kristall, fönster-/spegelglas, glödlampor, lysrör etc i glasinsamlingen, i de fall glaset faktiskt går till materialåtervinning. Dylikt (ej lampor) kan i övrigt hanteras som grov-/bland-/deponiavfall (för nedgrävning) vid Listersby återvinningscentral.

Glas tillverkas av sand och det faktiska återvinningsvärdet är måttligt. Materialet brinner dock dåligt, varför det med fördel ändå gärna sorteras bort från det brännbara restavfallet.

Tänk på: Töm förpackningen från eventuella vätskor och matrester. Det räcker gott att bara skaka/skrapa eller snabbt skölja ur förpackningen med kallt vatten. Att rengöra den med varmvatten förtar miljönyttan.

Papper

Papper tas emot vid återvinningscentralen ÅVC i Listersby. Där kan läggas sådant som dags- och veckotidningar, postorder- och telefonkataloger, reklamblad, pocketböcker, kontors- och skrivarpapper, pappersark, kuvert etc.

Tänk på: Bärkassar av plast eller papper ska gå som brännbart restavfall (plastkassar) respektive kartong (papperskassar). På böcker med hård pärm måste du först ta bort pärmen, som skall gå som kartong.

Kartong och hård-/wellpapp

Kartong/wellpapp tas emot vid återvinningscentralen ÅVC i Listersby. Där kan läggas sådant som kartong, tetra (dryckesförpackningar i hårdpapp), flingpaket, tvättmedelspaket, wellpapp, present-/omslagspapper (kraftpapper), papperskassar och liknande.

Dela på förpackningar av flera material, som är lätt åtskiljbara (skilj t ex bort plasten från bag-in-box i kartong), sortera vart material för sig. Går inte det, så sortera förpackningen efter det material som den till största del består av (enligt vikt, ej volym).

Tänk på: Töm bort eventuella matrester och annat innehåll ur förpackningarna. PLATTA TILL eller "vik ihop" kartonger så att det inte tar större utrymme än nödvändigt i transporterna, för både ekonomins och miljöns skull. 

Plast

Återvinningsbar plast utgörs uteslutande av förpackningar, som lyder under producentansvar. Plast har ett relativt lågt återvinningsvärde men utgör en utmärkt energiråvara vid förbränning av restavfall för värmeutvinning i anläggning, med rening av rök från förbränningen.

Plastavfall från hushåll hanteras i den kommunala avfallshanteringen som brännbart restavfall för energiutvinning. Plast får dock inte eldas eller brännas på öppen brasa, i egen eldstad eller på annat sätt utanför godkänd anläggning.

Där insamling av utsorterad plast för återvinning förekommer kan läggas förpackningar av hård plast såsom flaskor, burkar, dunkar och lock etc, men inte andra hårdplastprodukter såsom leksaker o dyl. Dessa kan inte materialåtervinnas och går istället, liksom även mjuk plast (foliefilm, påsar etc), som brännbart restavfall för energiutvinning.

Tänk på: Töm bort eventuella matrester. Även vid utsortering för återvinning räcker det att bara skrapa eller snabbt skölja ur förpackningen med kallt vatten. Att rengöra förpackningar med varmt vatten eliminerar miljönyttan av återvinning av plast.

Textil

Hela och rena kläder och andra textilier kan föras till återförsäljare av second hand eller till insamling för välgörenhet, för återanvändning. Textil kan också materialåtervinnas. Kommunen tillhandahåller inte i dagsläget någon skild insamling av textil för återvinning, men tar emot textil av olika slag i den kommunala avfallshanteringen som brännbart restavfall för energiutvinning.

Inert avfall, för deponi

Sådant avfall som inte kan återanvändas, materialåtervinnas eller energiutvinnas, som inte innehåller gifter, men som inte heller tillför energi vid förbränning, t ex porslin, gips, fönsterglas etc, förs helst till återvinningscentralens insamling för intert avfall, som i praktiken "läggs på hög" eller grävs ner på för ändamålet godkänd anläggning.

Övrigt

Vid Vårdö ÅVC kan vid ordinarie öppethållning eller annars på begäran hållas öppet för avlämning av farligt avfall (färg, kemikalier etc) och grovsopor (trä, byggavfall, möbler, deponi), men också viss elektronik/vitvaror, däck och metallskrot, samt sådant som kan bedömas som återanvändbart; sådant som någon annan kan tänkas vilja ta hand om för att fortsätta använda. Möbler och byggmaterial i gott skick kan ha ett värde för återanvändning, men de får INTE lämnas vid återvinningsstationerna utan förs till bemannad ÅVC.

 

OBS: Farligt avfall (kemikalier, brandfarligt, giftigt/hälsovådligt, vissa metaller mm) får ALDRIG slängas med brännbart! 

 

Publicerad 31.10.2018
Uppdaterad 30.4.2024