Renhållning och avfallshantering

Allmänt

Avfall utgörs av urbruktagna prylar och av material som tjänat ut sitt syfte, som innehavaren önskar göra sig av med och få omhändertaget. I flera fall finns en både ekonomisk och miljömässig nytta i att tillvarata avfallet som resurs, som råvara, för återanvändning, återvinning eller energiutvinning.

I hanteringen delas i praktiken hushållens avfall upp mellan brännbart restavfall, komposterbart (bioavfall), bygg- och grovavfall (möbler mm), farligt avfall (tungmetaller, kemikalier etc), elektronik (innehåller återvinningsbara och ibland giftiga ämnen och komponenter) samt återvinningsbart avfall (papper, förpackningar, viss textil o dyl) som kan "göras om" till råvara för nya eller andra material.

Avfallshanteringen regleras i Finlands avfallslag, som Åland antagit som blankettlag med vissa avvikelser. Kommunen har det övergripande renhållningsansvaret och landskapsregeringen utgör tillsynsmyndighet.

Avfallstrappan

Avfallstrappan, eller ”avfallshierarkin”, baseras på ett EU-direktiv som styr hur vårt avfall ska tas om hand i strävan efter hållbarhet och mer cirkulär ekonomi. Den består av fem nivåer av prioritetsordning; i första hand minimera avfallets uppkomst, sedan återanvända, annars återvinna, eller utvinna energi, och i sista hand deponi (gräva ner, lägga på hög). Olika typer av avfall lämpar sig olika väl för olika hantering och såväl den ekonomiska som den miljömässiga nyttan är olika stor beroende på materialets typ och tillbudsstående anläggningar och metoder för återvinning mm.

Producentansvar

Producentansvar bygger på principen "polluters pay" (förorenaren betalar). Det mesta av det avfall som går att materialåtervinna omfattas av producentansvar. Genom att tillverkare, förpackare, importörer och återförsäljare tar ansvar för att ordna och bekosta återvinning av det avfall de släpper ut på marknaden, skapas incitament för att minska på mängden avfall som uppstår och att återvinningen av detsamma sköts på mest effektiva och ändamålsenliga sätt.

För konsumenten är kostnaden för varans eller förpackningens återvinning redan inbakad i hyllpriset i butiken. Ju mer förpackningsmaterial och annat avfall en producent släpper ut på marknaden, desto högre kostnader får denne för hanteringen av avfallet, och ju mer förpackade varor kunden konsumerar, desto mer erlägger densamme i återvinningsavgifter via inköp i butik. För att detta ska fungera och få avsedd effekt, måste dock producenterna fullfölja det lagstadgade ansvaret för sitt avfall.

Papper (kontorspapper, tidningar mm), förpackningar (av plast, kartong, glas, metall etc) samt elektronik, batterier, lampor, däck och fordon mm, lyder under producentansvar och hänvisas i första hand till den återvinning producenterna ska ordna och bekosta via återförsäljarnas insamling. På Åland finns i praktiken inte ett fungerande producentansvar av den typ som EU kräver och som förutsätts enligt vår gällande lag.

Återvinningsstationer

I Vårdö kommun sköts den kommunala hanteringen av hushållens avfall i första hand genom insamling vid ett antal obemannade återvinningsstationer och en (tidvis) bemannad återvinningscentral. Den som så önskar får med valfri tillgänglig aktör ingå avtal om fastighetsnära hämtning av sitt avfall, där den möjligheten erbjuds.

Vårdö kommun har återvinningsstationer för kommunalt avfall (från hushåll, ej från företag), i byarna Simskäla, Sandö, Lövö, Strömsby, Vårdöby, Töftö, Listersby, Ängö och Vargata.

Vid återvinningsstationerna finns mottagning av brännbart restavfall, papper, wellpapp och kartong samt glas och småmetall (inkl aluminiumburkar). Plast går som brännbart restavfall.

Papper, förpackningar, elektronik, batterier, lampor samt däck och fordon lyder under producentansvar och hänvisas i första hand till den återvinning som ska ordnas och bekostas via återförsäljarnas insamling.

OBS: Vid återvinningsstationerna får INTE lämnas annat avfall än vad där finns plats för i kärl särskilt avsedda för respektive avfallstyp. ALDRIG grovsopor, möbler, byggavfall, elektronik, batterier, farligt avfall etc. Inte heller avfall från företag.  

Läs mer under rubriken Sortering.

Återvinningscentralen

Vid återvinningscentralen (ÅVC) i Listersby tillhandahålls mottagning av:

  • större bland-/grovavfall; möbler, byggavfall etc
  • metallskrot
  • träavfall, bygg- och renoveringsavfall, obehandlat och behandlat
  • hushållsmaskiner, vitvaror, elektronik (förs i första hand till återförsäljare)
  • farligt avfall (färg, kemikalier etc)
  • deponiavfall (för nedgrävning, fritt från gift, ej återvinnings- eller brännbart)

ÅVC öppettider:

1.4-30.9 helgfria måndagar kl 18:00-20:00 och

sista helgfria lördagen i månaden kl 11:00-13:00.

1.10-31.3 enligt ovan men endast mot bokning hos ÅVC-ansvarige.

Avgifter

Den kommunala avfallshanteringen skall enligt lag täckas av avgifter och vara självbärande. Kommunen uppbär därför en miljöavgift som är obligatorisk för alla hushåll och innehavare av bebyggda fastigheter inom kommunen. Avgifterna tar hänsyn till hushållens storlek (antal boende) och fastighetens typ (permanent-/fritidsbostad) samt förekomst av egen godkänd kompost mm.

Renhållningsavgifterna hittar du i taxor och avgifter. 

I privata hushålls avfallshanteringsavgift ingår rätt att lämna 1 m3 eller ett bilsläp restavfall per månad. För större mängd avfall och skrymmande enskilt kolli mm kan vid ÅVC uppbäras en extra avgift.

Renhållning för företag

Företag ska ha egna kontrakt med avfallstransportör. Kommunens avfallstransportör är Ålands Renhållning AB tel. +358 18 27580 e-post: info@renhallningen.ax

Nedskräpning och sopeldning

Observera att det är förbjudet att skräpa ner i sin omgivning, på allmän plats, i naturen och även på egen mark. Man får heller inte varken förvara, transportera, bränna eller lämna ifrån sig avfall på störande eller miljöskadligt sätt. Allt eldande av och med sopor är förbjudet, såväl på öppen brasa som i tunna, värmepanna eller egen eldstad.

Kommunen utgör ansvarig renhållningsmyndighet och vid brott mot gällande lag kan nedskräpning och felaktigt hanterande av avfall leda till polisärende och i vissa fall till böter.

Lagstiftning

Finlands avfallslag är genom blankettlagstiftning tillämplig på Åland, dock med vissa avvikelser och undantag.

Se Finlands avfallslag respektive landskapslag om tillämpning av rikets avfallslag.

Det finns även kompletterande förordningar och annan lagstiftning som berör avfallshantering och renhållning.

 

 

Återvinningsstationer

Publicerad 31.10.2018
Uppdaterad 25.11.2022