Kommunkansliet håller öppet för bokade besök

Pga smittoläget bör alla personliga besök bokas på förhand. Det mesta går att sköta per tel. 018 47900 eller info[at]vardo.ax

Håll avstånd. Tvätta händerna. Stanna hemma om du känner dig sjuk.

Hemservice

Hemservice och stödtjänster baserar sig på Socialvårdslagen 30.12.2014/1301.

Hemservice kan beviljas personer eller familjer som på grund av sjukdom, nedsatt funktionsförmåga eller andra motsvartande orsaker behöver hjälp med personlig skötsel och dagliga sysslor i hemmet. Sådana uppgifter kan till exempel vara daglig omvårdnad, på- och avklädning, bäddning, dagliga hushållssysslor, inköp och, vid trängande behov, enklare städning.

Målsättningen med hemservice och stödtjänster för de äldre kommuninvånarna är att möjliggöra för dem att bo kvar i det egna boendet så länge det är möjligt, eller i en hyresbostad på Strömsgården när vårdbehovet är stort och det krävs vård dygnet runt.

Hjälp och stöd ges även till pensionärer och personer med nedsatt funktionsförmåga vid sjukdom, sjukdom eller behov av avlastning hos personer som fungerar som närståendevårdare eller vid så kallad social risksituation.

Hjälp till barnfamiljer ges vid barns eller barndagvårdares sjukdom, sjukdom hos familjemedlem som sköter familjens hushåll, förlossning ovh vid så kallad social risksituation.

Är vård- och omsorgsbehov lägre enligt hemservicekategori I erbjuds i första hand hemservice eller stödtjänster i det egna boendet.

ALL hemservice är behovsprövad.

Till hemservice hör även så kallade stödtjänster.

Tillfällig hemservice

För tillfällig hemservice eller för hemservice under fem timmar per månad debiteras en timavgift enligt Vårdö kommuns taxor och avgiffter. Ett besök debiteras alltid för minst 30 minuter.

Publicerad 31.10.2018
Uppdaterad 13.11.2018