Kommunkansliet håller öppet för bokade besök

Pga smittoläget bör alla personliga besök bokas på förhand. Det mesta går att sköta per tel. 018 47900 eller info[at]vardo.ax

Håll avstånd. Tvätta händerna. Stanna hemma om du känner dig sjuk.

Underhåll

Föräldrar ansvarar gemensamt för sitt barns underhåll. Den förälder som inte har barnet boende hos sig erlägger den andra underhållsbidrag.

Underhållsbidraget fastställs av barnatillsyningsmannen förutsatt att föräldrarna är överens om ett avtal.  I annat fall fastställs underhållsbidraget genom domstolsutslag.

Om den som är underhållsskyldig inte betalar avtalat underhåll, om faderskapet inte är fastställt eller om underhållsbidraget fastställt till ett lågt belopp kan underhållsstöd beviljas.
Underhållsstödet utbetalas från och med 1.4.2009 av Folkpensionsanstalten (FPA), och ansökningar om underhållsstöd behandlas där. Med ansökan skall bifogas: avtal om underhåll alternativt domstolsutslag i original, samt en utredning om bidragsskulden. Underhållsstödets fulla belopp är fr o m 1.1.2019 158,74 €/kalendermånad. Understödet indexjusteras årligen.

För närmare information kontakta socialsekreteraren.

Publicerad 7.11.2018
Uppdaterad 17.12.2018