Behov av servicebostad

Periodplats
En periodplats kan vara aktuell t.ex. vid sjukdom eller efter en olycka då det finns behov av mera hjälp under en övergångsperiod. Det kan också handla om att behöva samla krafter för att kunna bo kvar hemma längre. Tiden för periodplatsen bestäms utifrån klientens behov. En förlängning kan göras för en period om max 31 dagar åt gången. En periodplats ger också möjlighet till avlastning för närståendevårdare.

Avlastning för närståendevårdare
Närståendevårdare som ersätts enligt kategori två och som vårdar heltid har rätt till fem dagars ledighet per månad, vid deltidsvård två dagars ledighet per månad. Kategori tre eller fyra har rätt till minst fem dagars ledighet per månad. Avlastning kan t.ex. erbjudas på Strömsgården eller med hjälp av hemtjänsten.

Permanent plats
Kriterier för beviljande av permanent plats på Strömsgården:
- Personen lyfter ålders- eller invalidpension.
- Besöksbehovet av hemtjänsten är fler än 5 besök/dygn eller bedömning görs att hemservice av andra skäl inte räcker för att på ett tillräckligt sätt sörja för vården och omsorgen av klienten.
- Klienten behöver dygnet runt-vård. Klienten har undersökts av en läkare, som konstaterat att tillräcklig medicinsk förbättring för boende i hemmet inte väntas.
- Bostadsanpassning underlättar inte klientens möjligheter att klara sig själv på ett tillräckligt sätt.

Som hyresgäst på Strömsgården kan du ansöka om bostadsbidrag från Folkpensionsanstalten.

Hur länge kan man få stanna på Strömgården?
Hur länge man kan få stanna på Strömsgården avgörs från fall till fall. En utvärdering görs av helhetssituationen. Om klientens sjukdomstillstånd innebär krävande medicinsk omvårdnad kan vård på Oasen boende- och vårdcenter vara ändamålsenlig.

Publicerad 7.11.2018
Uppdaterad 14.9.2021