Kommunkansliet håller öppet för bokade besök

Pga smittoläget bör alla personliga besök bokas på förhand. Det mesta går att sköta per tel. 018 47900 eller info[at]vardo.ax

Håll avstånd. Tvätta händerna. Stanna hemma om du känner dig sjuk.

Närståendevård

Stöd för närståendevård regleras i Landskapslagen nr 111/2007, Lag om stöd för närståendevård och Socialvårdslagen.

För den som ger vård och omsorg till en anhörig eller vän, finns möjlighet att ansöka om närståendevårdsarvode. Arvodet för närståendestöd betalas för tryggande av vård och omsorg i klientens eget hem. Närståendevård kan ges till yngre handikappade personer eller personer med nedsatt prestations-förmåga, sjukdom, handikapp eller annan motsvarande orsak, som behöver sådan vård och omsorg som kan ordnas i hemmet hos den vårdbehövande.

Avtal

Närståendevårdaren och kommunen ingår ett avtal som baserar sig på en individuell vård- och serviceplan, vilken uppgörs tillsammans av berörd tjänsteman, klient och närståendevårdare. Närståendevårdaren står inte i ett anställningsförhållande enligt arbetsavtalslagen 55/2001.

Närståendevård kan ges för kortare eller längre tid. närståendevårdararvode är indelat i 3 nivåer och arvodet är anpassat till omfattningen av vård och omsorgsbehovet hos klienten.

Närståendevårdaren har rätt till viss ledighet under året. Vid närstående-vårdares ledighet erbjuder och ombesörjer kommunen den vård och omsorg som klienten har behov av.

Kontakta socialsekreteraren för ansökan om närståendevård för barn/unga under 18 år.

Ansökan om närståendevårdsarvode

Kontakta äldreomsorgsledaren (för vårdtagare över 65 år) för att få en ansökningsblankett som skickas hem. Till ansökan skall ett läkarintyg bifogas gällande vårdbehovet. Äldreomsorgsledaren tar kontakt och gör ett hembesök, då ges information och uppgörs en vård- och serviceplan. Allt detta ligger sedan till grund för beslut om närståendevård beviljas eller ej

Mer information och arvodets storlek hittar du i bilagan.

Publicerad 6.3.2019
Uppdaterad 11.2.2020